Interview: John Bedell of WHIO TV 7 Dayton, Ohio Interviews Joe Biden - December 14, 2021


John Bedell of WHIO TV 7 Dayton, Ohio Interviews Joe Biden [2021-12-14]

Joe Biden
John Bedell
Dayton
Miami Valley
$2.99
five million barrels
50 million barrels

John Bedell
00:00:00 - 00:00:02 ()
Joe Biden
00:00:02 - 00:00:03 ()
Somewhat Positive
Joe Biden
00:08:07 - 00:08:11 ()
John Bedell
00:08:11 - 00:08:14 ()
Joe Biden
00:08:14 - 00:08:15 ()
Somewhat Positive
John Bedell
00:08:15 - 00:08:16 ()
Unknown