Remarks: Joe Biden Speaks at an East Jerusalem Hospital Network Event in Israel - July 15, 2022


Joe Biden Speaks at an East Jerusalem Hospital Network Event in Israel [2022-07-15]

Joe Biden
Audience Member
cancer
United States
$100 million
Walter Reed Hospital
National Institute of Health

Joe Biden
00:01:34 - 00:01:36 ()
Joe Biden
00:01:36 - 00:01:39 ()
Somewhat Negative
Joe Biden
00:01:39 - 00:01:43 ()
Joe Biden
00:01:43 - 00:01:45 ()
Joe Biden
00:01:45 - 00:01:48 ()
Joe Biden
00:01:48 - 00:01:51 ()
Joe Biden
00:04:52 - 00:04:55 ()
Joe Biden
00:09:44 - 00:09:49 ()
Unknown
Joe Biden
00:13:19 - 00:13:21 ()
Audience Member
00:13:21 - 00:13:21 ()
Unknown
Joe Biden
00:13:21 - 00:13:22 ()
Audience Member
00:13:22 - 00:13:22 ()
Positive
Joe Biden
00:13:22 - 00:13:23 ()